3. E-Sign – Chữ ký điện tử

You are here:
< All Topics

Trong các phần Đề xuất kế hoặc và báo giá sẽ có phần E-Sign để khi KH đồng ý ta có thẻ có chữ ký KH để xác nhận danh tính.

1. Vào Thiết lập sau đó vào cài đặt

2. Chọn E-Sign

3. Chọn Mục mà mình cần có E-Sign

 

4. Viết văn bản ràng buộc pháp lý

5. Sau khi thay đổi bạn nhấn Lưu cài đặt để lưu lại

Previous 2. Tùy chỉnh và định dạng file PDF
Next 4. Xóa Thẻ – Tag
Table of Contents