1. Thêm nguồn khách hàng mới (Lead)

You are here:
< All Topics

Để thêm nguồn mới, bạn làm như sau:

1. Chọn Thiết lập

2. Chọn Lead sau đó chọn nguồn

3. Chọn thêm nguồn mới

4. Điền nguồn mới bạn muốn

5. Nhấn Lưu lại khi điền xong

Next 2. Thêm trang thái Lead mới
Table of Contents