1. Thêm mới Đề xuất kế hoạch

You are here:
< All Topics

Để thêm mới 1 đề xuất kế hoạch bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thống, chọn Bán Hàng sau đó chọn Đề xuất kế hoạch

2. Chọn đề xuất kế hoạch mới để thêm mới

3. Điền thông tin kế hoạch

4. Chọn Sản phẩm hoặc tạo TẠM (quicknote) sản phẩm cho kế hoạch

5. Nhấn Save & Send hoặc Lưu Lại 

6. Hệ thống sẽ thông báo tạo thành công

Trên là hướng dẫn tạo đề xuất kế hoạch, cảm ơn bạn đã xem

Next 2. Chỉnh sửa Đề xuất kế hoạch
Table of Contents