3. Thêm và quản lý khu vực giao hàng

You are here:
< All Topics

Để Thêm và quản lý khu vực, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng và chọn Cài đặt -> Giao nhận. 

Nếu bạn không thấy tùy chọn Giao nhận, hãy quay lại Bán hàng –> Chung và xem cài đặt tại Địa điểm giao hàng – bạn cần bật cài đặt giao hàng ở đó!

(2).Giao nhận chọn tab Khu vực giao hàng. 

(3). Chọn Thêm khu vực giao hàng ở trên cùng.

(4). Nhập Tên khu vực mô tả, và chọn Khu vực vùng áp dụng. Các khu vực vùng có thể bao gồm các: Quốc gia, Quốc gia, Châu lục.

(5). Chọn Các phương thức giao hàng có sẵn áp dụng cho khách hàng với địa chỉ giao hàng trong khu vực này. 

(6). Lưu Thay đổi.

Table of Contents