3. Nhắc nhở

You are here:
< All Topics

Là nơi hiển thị nhắc nhở việc cần làm liên quan đến bạn và sinh nhật (khách hàng hoặc nhân viên trong công ty) tránh tình trạng lãng quên, xao lãng các thông tin

    • Ở tab Việc hôm nay: Hiển thị các việc cần làm sẽ hết hạn trong hôm nay
    • Ở tab Việc đến hạn: Hiển thị các việc cần làm đã đến hạn và quá hạn
    • Ở tab Sinh nhật: Thông báo sinh nhật khách hàng và nhân viên trong công ty. Thông báo những đối tượng có ngày sinh nhật hôm nay hoặc sắp đến
Previous 2. Cấu hình lịch và chia sẻ lịch
Table of Contents