Giới thiệu về Email Marketing Campaign

You are here:
< All Topics

1. Email Marketing Campaign (EMC) là gì?

  • Paroda EMC là phần mềm tự động hóa tiếp thị (email, mạng xã hội và nhiều hơn nữa). Chúng ta tự cài đặt trên trang web của mình hoặc tạo tài khoản sử dụng miễn phí.

2. Paroda EMC làm được gì?

  • Paroda EMC cung cấp tính năng theo dõi chi tiết liên hệ. Cùng với công cụ chăm sóc tiếp xúc mạnh mẽ để giúp bạn tổ chức các chiến dịch tiếp thị của mình.
  • Paroda EMC tự động hóa quá trình tìm kiếm và nuôi dưỡng địa chỉ liên hệ thông qua các trang đích. Và các biểu mẫu, gửi email, tin nhắn văn bản, thông báo web.
  • Theo dõi các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Tích hợp với CRM của bạn và các hệ thống khác.

3. Lý do bạn nên sử dụng Paroda EMC

  • Paroda EMC đáng tin cậy và có hiệu quả.
  • Paroda EMC không bị hạn chế giống như nhiều hệ thống tự động tiếp thị khác.
  • Paroda EMC có thể cải thiện tỷ lệ vào hộp thư Email của bạn.
  • Quy trình tạo chiến dịch của Paroda EMC dễ sử dụng.

Paroda EMC cho phép bạn sở hữu dữ liệu của bạn mãi mãi.

4. Các tính năng của Paroda EMC

  • Tiếp thị mạng xã hội
  • Quản lý liên hệ
  • Thư điện tự quảng cáo
  • Các biểu mẫu
  • Chiến dịch
  • Báo cáo
Table of Contents