2. Cấu hình Email

You are here:
< All Topics

Để Cấu hình Email thông báo, đăng nhập vào trang quản trị để thực hiện như sau:

(1). Vào Bán hàng -> chọn Cài đặt -> Email

(2). Các tùy chọn có sẵn để chỉnh sửa cài đặt và mẫu email.

Email thông báo

Đối với mỗi Email được liệt kê, bạn có thể định cấu hình cài đặt của mình (tùy chọn).

Tùy chọn email người gửi

Đặt tên và địa chỉ email ‘Người gửi’.

Mẫu email

Phần này cho phép bạn tùy chỉnh các email Bán hàng.

Ảnh đầu trang

Nhập URL của hình ảnh bạn muốn hiển thị trong tiêu đề email.

Nội dung cuối trang

Nhập nội dung hiển thị cuối trang Email.

Email và văn bản

    • Màu cơ bản – Màu cơ bản (mặc định) cho các giao diện Email của Bán hàng.
    • Màu nền – Màu nền (mặc định) cho các mẫu Email của Bán hàng.
    • Màu nền nội dung – Màu nền chính của nội dung Email.
    • Màu chữ – Màu văn bản chính của nội dung Email. 

(3). Sau khi cài đặt xong, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất. 

Next 3. Cấu hình sản phẩm
Table of Contents