1. Thêm / Xóa / Sửa Position (Chức vụ)

You are here:
< All Topics

I. Thêm Position

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Position

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Position ”

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

 

II. Xóa Position

Ở Màn hình danh sách các Position => bạn tích chọn Position muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 Position chọn “Thao Tác” => “Xóa”

III. Sửa Position

Cách 1: Ở màn hình danh sách Position => Bạn Click Đúp vào Position muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 Position để sửa

Next 1.2 Import Position
Table of Contents