1. Thêm / Xóa / Sửa KPI

You are here:
< All Topics

I. Thêm KPI

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn KPI

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm KPI”

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

 

II. Xóa KPI

Ở Màn hình danh sách các KPI => bạn tích chọn KPI muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 KPI chọn “Thao Tác” => “Xóa”

III. Sửa KPI

Cách 1: Ở màn hình danh sách KPI  => Bạn Click Đúp vào KPI muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

 

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 KPI để sửa

Next 1.2 Import KPI
Table of Contents