1. Thêm / Xóa / Sửa Đánh Giá

You are here:
< All Topics

I. Thêm Đánh Giá

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Đánh Giá

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Đánh Giá

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn “Lưu”

 

II. Xóa Đánh Giá

Ở Màn hình danh sách các Đánh Giá => bạn tích chọn Đánh Giá muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 Đánh Giá chọn “Thao Tác” => “Xóa”

III. Sửa Đánh Giá

Cách 1: Ở màn hình danh sách Đánh Giá => Bạn Click Đúp vào Đánh Giá muốn chỉnh sửa => Sau đó các ô sẽ hiện ra => Sau khi sửa xong thì nhấn tích xanh “Đồng ý”

Cách 2: Bạn có thể vào chi tiết 1 nhân viên để sửa

Table of Contents