1. Thêm / Xóa Checkin Chấm Công

You are here:
< All Topics

I. Thêm Nhân Viên

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Checkin Chấm Công

 

Bước 2: Nhấn nút “Thêm Checkin”

 

Bước 3: Sau đó nhấn Lưu, vì hệ thống tự động tính toán

 

II. Xóa Checkin Chấm Công

Ở Màn hình danh sách các Checkin Chấm Công => bạn tích chọn Checkin Chấm Công muốn xóa => chọn Xóa ở trên để xóa

 

 

Hoặc bạn có thể vào chi tiết 1 Checkin Chấm Công chọn “Thao Tác” => “Xóa”

 

Next 1.2 Import Checkin Chấm Công
Table of Contents