1. Thêm phòng ban hỗ trợ mới

You are here:
< All Topics

Để thêm mới phòng ban cho việc xử lý yêu cầu hỗ trợ.

1. Login vào hệ thống, chọn Thiết lập

2. Chọn Hỗ trợ sau đó chọn Phòng ban

3. Chọn Phòng ban mới để thêm mới

4. Sau đó điền thông tin phòng ban mới cần tạo

5. Nhấn Lưu lại sau khi hoàn thành

Trên là hướng dẫn tạo phòng ban mới cho Hỗ trợ yêu cầu. Cảm ơn bạn đã xem.

Next 2. Tạo phản hồi soạn sẵn cho yêu cầu hỗ trợ
Table of Contents