1.2 Import Salary

You are here:
< All Topics

Bước 1: Vào Menu chọn Mục HRM => Chọn Salary

Bước 2: Nhấn nút “Nhập Dữ liệu” kế bên “Thêm Salary”

 

Bước 3: Upload file Excel cần Nhập dữ liệu (Import) sau đó nhấn Tiếp

 

Bước 4: Chọn cột dữ liệu bạn muốn xử lý dữ liệu bị trùng lặp hoặc bạn có thể bỏ qua không xử lý

 

Bước 5: Thiết lập lại dữ liệu Import => Khi thiết lập xong bạn có thể lưu lại để dùng cho lần Import tiếp theo => Sau đó nhấn Import để bắt đâu Import

 

Table of Contents