Xuất hóa đơn cho dự án

You are here:
< All Topics

Xuất hóa đơn cho dự án được khuyến nghị chỉ thực hiện từ khu vực dự án thông qua nút Xuất hóa đơn cho dự án ở phía trên bên phải để theo dõi tất cả các hóa đơn đã tạo cho dự án.

I. Thông tin hóa đơn của dự án

Có 3 loại cấu trúc các mục trong hóa đơn khi lập hóa đơn cho dự án.

1. Dòng đơn – Không áp dụng nếu Loại thanh toán của dự án là Giờ tác vụ

  • Tên khoản mục: Tên dự án
  • Mô tả: Tất cả nhiệm vụ + tổng thời gian đã ghi cho mỗi công việc

2. Nhiệm vụ trên mỗi mặt hàng – Tất cả các nhiệm vụ có thể lập hóa đơn cho mỗi mặt hàng – (Không áp dụng nếu Loại thanh toán là Chi phí cố định)

  • Tên mục: Tên dự án + Tên công việc
  • Mô tả: Tổng thời gian đã ghi

3. Tất cả các bảng chấm công riêng lẻ – Được áp dụng cho tất cả các bảng chấm công có thể lập hóa đơn từ các công việc – (Không áp dụng nếu Loại thanh toán là Chi phí cố định)

  • Tên mục: Tên dự án + Tên công việc
  • Mô tả: Thời gian bắt đầu bảng chấm công + thời gian kết thúc + tổng thời gian đã ghi

II. Các công việc sẽ được lập hóa đơn

Với Paroda Work, bạn có khả năng chọn những công việc cần lập hóa đơn khi lập hóa đơn dự án.

Để xem các công việc sẽ được lập hóa đơn, hãy nhấp vào Xem các công việc sẽ được thanh toán trên hóa đơn này, bạn có thể điều chỉnh theo yêu cầu của mình.

Nếu công việc đã hoàn thành khi bạn nhấp vào Xem công việc sẽ có trên hóa đơn này ở phía bên phải, bạn có thể thấy thông báo Chưa hoàn thành. Một thông báo khác được tự động thêm vào đó với màu đỏ nếu công việc không có bất kỳ bộ hẹn giờ nào nhưng bạn muốn lập hóa đơn cho nhiệm vụ. Kiểm tra hình ảnh bên dưới.

*Lưu ý: Không thể lập hóa đơn cho các công việc có ngày bắt đầu trong tương lai.

Trên thực tế họ có thể nếu bạn kiểm tra chúng. Theo mặc định, các tác vụ có ngày bắt đầu trong tương lai sẽ không được chọn là hợp lý.

*Ghi chú:

  • Tất cả các công việc được lập hóa đơn sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành(Nếu có nhiệm vụ nào chưa hoàn thành) – Không có thông báo nào được gửi đến các nhân viên được giao.
  • Sau khi công việc được lập hóa đơn, bạn không thể bắt đầu tính giờ hoặc lập hóa đơn cho nhiệm vụ một lần nữa. Nếu được yêu cầu lập hóa đơn một lần nữa, bạn cần phải tạo lại nhiệm vụ.
  • Nếu khách hàng có đơn vị tiền tệ khác nhau thì đơn vị tiền tệ mặc định, đơn vị tiền tệ của dự án sẽ là đơn vị tiền tệ của khách hàng.
Previous Thêm công việc dự án
Table of Contents