2. Xuất đơn hàng nhập

You are here:
< All Topics

Tại màn hình chi tiết của Đơn hàng mua cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Xuất ra PDF”.

Khi bạn chọn “Xuất ra PDF”, hệ thống sẽ tự động tải đơn hàng này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi cho khách hàng.

Lưu ý: Mẫu form đơn hàng xuất ra có thể tùy chỉnh được, bạn liên hệ Admin (IT) công ty để được hỗ trợ.

Previous 1. Thêm mới đơn hàng nhập
Next 3.Gửi đơn hàng nhập cho khách hàng qua email
Table of Contents