12. Xem trước một trang đã có

You are here:
< All Topics

Để xem trước một trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Trang

(2). Tìm đến trang cần xem trước (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm) và thực hiện tiếp bước (3)

(3). Rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách:

– Cách 1: Chọn Xem để xem trang

– Cách 2: Chọn Chỉnh sửa và chọn tiếp Xem trước

(4). Kết quả hiển thị trang

Previous 11. Chỉnh sửa trang đã có
Next 13. Tạo trình đơn menu
Table of Contents