3. Xem lịch làm việc

You are here:
< All Topics

1. Của tôi

Ở màn hình này, bạn sẽ thấy những hoạt động, công việc do bạn phụ trách chính và những hoạt động (cuộc họp) mời mà bạn đã đồng ý lời mời tham gia.

Bạn có thể xem lịch của mình theo Tháng/ Tuần/ Ngày hiện tại hoặc trong thời gian sắp tới và trong quá khứ.

Ngoài ra, ở màn hình Lịch của tôi này còn có chức năng Thêm chế độ xem lịch, bạn có thể xem được: ngày sinh khách hàng, ngày chốt cơ hội, ngày bắt đầu/ kết thúc dự án,… tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Các bước thực hiện như sau:

(1). Click vào icon  để Thêm chế độ xem lịch.

(2). Popup Thêm chế độ xem lịch hiện lên, tiến hành nhập các thông tin sao cho phù hợp với nhu cầu, sau đó click “Lưu”.

(3). Kết quả sau khi Thêm 1 chế độ xem lịch thành công.

2. Lịch chia sẻ

Màn hình này bạn có thể xem được lịch của mình và lịch của người khác.

Nếu bạn là một quản lý, chức năng này giúp bạn có thể xem và quản lý lịch làm việc của nhân viên. Đặc biệt, màn hình Lịch chia sẻ rất hiệu quả khi làm việc nhóm, bạn có thể nắm bắt được lịch làm việc của từng nhân sự và dựa vào đó bạn có thể phân chia công việc cho các thành viên một cách hợp lý.

Muốn xem lịch của User nào, bạn thêm lịch của User đó vào màn hình lịch của mình theo các bước sau đây:

(1). Click vào icon  để thêm lịch của User khác vào màn hình Lịch chia sẻ.

(2). Popup Thêm lịch chia sẻ hiện lên, tiến hành nhập tên User muốn thêm, sau đó nhấn Enter để thêm User; chọn màu hiển thị hoạt động (tùy ý muốn) và click “Lưu”.

(3). Kết quả sau khi thêm thành công 1 User vào màn hình Lịch chia sẻ.

Sau khi thêm lịch của User vào màn hình Lịch chia sẻ, bạn có thể xem được các hoạt động mà User đó đang phụ trách chính, các lịch mời của User đó và được User đó đồng ý tham gia.

Ngoài ra, việc hiển thị hoạt động chia sẻ sẽ có 2 tình trạng:

    • Hiển thị full thông tin (đối với hoạt động Công khai).
    • Chỉ hiển thị tiêu đề “Bận*” (đối với hoạt động Riêng tư).
Previous 2. Tạo hoạt động
Next 4. Thiết lập lịch làm việc
Table of Contents