3. Vô hiệu hóa bài viết kiến thức

You are here:
< All Topics

I. Khu vực khách hàng

Trong trường hợp bạn không cần chia sẻ kiến ​​thức với khách hàng, có một tùy chọn để tắt tính năng kiến ​​thức.

Để tắt, bạn cần điều hướng đến Thiết lập > Cài đặt > Khách hàng và đặt Sử dụng kiến ​​thức chuyên môn thành Không.

II. Thành viên nhân viên

Nếu bạn cấp cho nhân viên quyền đối với Chế độ xem kiến ​​thức (Toàn cầu) thì họ sẽ có thể xem các bài kiến ​​thức nội bộ (dành cho nhân viên) trong khu vực quản trị.

Trong trường hợp này, để ngăn nhân viên cụ thể đọc các bài kiến ​​thức nội bộ, bạn không nên cấp quyền cho Chế độ xem bài kiến ​​thức (Toàn cầu).

Previous 2. Tạo mới nhóm bài viết kiến thức
Table of Contents