5. Trạng thái yêu cầu

You are here:
< All Topics

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh trạng thái yêu cầu bằng cách vào Thiết lập > Hỗ trợ > Trạng thái yêu cầu.

Paroda đi kèm với các trạng thái được xác định trước chung mà bạn không thể xóa chúng vì chúng ở xung quanh ứng dụng. Bạn chỉ có thể thay đổi tên. Trong khi liệt kê trạng thái ticket, bạn có thể xem trong thời điểm này có bao nhiêu ticket hiện đang ở trạng thái.

Cài đặt màu trạng thái: Nhấp vào nút chỉnh sửa trong khi liệt kê và bạn có thể dễ dàng chọn màu trạng thái.

Previous 4. Độ ưu tiên của yêu cầu
Next 6. Thay đổi trạng thái ticket mà không cần trả lời
Table of Contents