8. Tìm và gộp dữ liệu bị trùng

You are here:
< All Topics

Chức năng này giúp phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện merge dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và duy nhất trên CRM. Ví dụ: Bạn đang nhận thấy ở module Đầu mối có một số record bị trùng nhiều thông tin, thực hiện theo các bước sau đây:

(1). Vào màn hình danh sách “Đầu mối”.

(2). Click vào “Xem thêm”, chọn “Tìm trùng”.

(3). Nhập các field thông tin để thực hiện tìm trùng theo các field này, sau đó nhấn “Tìm trùng”.

(4). Kết quả danh sách record bị trùng hiện lên, bạn tick vào các record muốn gộp.

Lưu ý: Bạn chỉ được gộp tối đa 3 record.

(5). Chọn “Merge”.

(6). Tại đây, chọn các thông tin muốn giữ lại, sau đó chọn “Gộp dữ liệu”.

Previous 7. Gán nhãn dữ liệu (gán Tags)
Next 9. Phân loại dữ liệu và sắp xếp các cột bộ lọc
Table of Contents