3. Tìm kiếm dữ liệu

You are here:
< All Topics

1. Tìm kiếm toàn cục

Có thể tìm kiếm nhanh trên thanh tìm kiếm toàn cục: chức năng này giúp bạn có thể xác định được thông tin của khách hàng đó đang được lưu trữ ở module nào.

Ví dụ, bạn chỉ nhớ tên của khách hàng đó nhưng không nhớ khách hàng đó vẫn là loại khách hàng đầu mối hay đã là người liên hệ, bạn có thể tìm kiếm theo tên như sau:

(1). Tại ô tìm kiếm trên thanh công cụ, nhập thông tin dữ liệu muốn tìm kiếm.

(2). Nhấn Enter để thực hiện việc tìm kiếm.

(3). Hệ thống hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm.

2. Tìm kiếm cục bộ

Để thực hiện việc tìm kiếm dữ liệu bạn thực hiện các bước sau:

Ví dụ minh họa dưới đây thể hiện trên module Đầu mối:

(1). Nhập dữ liệu tìm kiếm ở màn hình danh sách Đầu mối.

(2). Nhấn Enter hoặc chọn “Tìm kiếm” để thực hiện việc tìm kiếm.

​(3). Hệ thống hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm.

Ghi chú: Đây là ví dụ tìm kiếm cho trường email, những trường dữ liệu khác bạn thực hiện tương tự. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm trên nhiều trường dữ liệu một lúc.

Tips: Để xóa tiêu chí tìm kiếm, chọn vào nút clear:

Previous 2. Xóa dữ liệu
Next 4. Sửa/ Cập nhật dữ liệu
Table of Contents