Thêm người được giao công việc

You are here:
< All Topics

Để thêm người được giao công việc:

1. Vào Menu Công việc, hãy mở một công việc ở màn hình tổng quan công việc

2. Ở bên phải màn hình chi tiết công việc, trường Người được giao việc với một menu thả xuống để chọn Giao cho.

Bạn có thể thêm số lượng không giới hạn người được giao vào công việc cụ thể và theo dõi thời gian của họ được ghi lại.

Sau khi bạn thêm thành viên được chỉ định vào công việc, thành viên này sẽ nhận được email thông báo và tích hợp sẵn được chỉ định cho công việc cụ thể này.

*Lưu ý: Khi công việc liên quan đến dự án, chỉ các thành viên của dự án sẽ được hiển thị trong menu thả xuống trong khi chọn các thành viên làm người được giao.

Previous Thay đổi tình trạng của công việc
Table of Contents