1. Thêm một trang mới

You are here:
< All Topics

Để thêm một trang mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện chọn tiếp Trang, sau đó chọn tiếp Thêm trang mới

(2). Nhập Tên trang

(3). Nhập Nội dung trang, chọn Tùy chỉnh bố cục (nếu cần)

(4). Thuộc tính trang: Trang cha (chọn trang cha nếu trang đang tạo là trang con), Giao diện, Sắp xếp (mặc định là 0), Ảnh đại diện

(5). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất tạo trang mới

(6). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Trang để xem kết quả tạo trang mới thành công

Next 10. Thao tác các trạng thái trang
Table of Contents