Thêm một sự kiện mới, lịch biểu

You are here:
< All Topics

Để tạo một sự kiện mới, lịch biểu:

1. Bạn vào Tiện ích > Lịch và click chọn một ngày bạn muốn thêm sự kiện trên màn hình lịch

2. Điền các trường thông tin ở màn hình Thêm sự kiện mới:

  • Tiêu đề sự kiện: Đặt tên cho sự kiện/ cuộc họp của công ty bạn
  • Mô tả: Nhập chi tiết nội dung sự kiện đang tạo
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Thông báo – Thiết lập thời gian nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện
  • Màu sự kiện – có thể tùy chỉnh màu sắc cho sự kiện được thể hiện trên Calendar
  • Sự kiện chung

3. Sau đó hoàn tất nhấp Lưu lại

Previous Quản lý lịch biểu
Table of Contents