1. Thêm mới nhà cung cấp

You are here:
< All Topics

Nhà cung cấp là các cá nhân, công ty hoặc tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho công ty bạn.

Quản lý Nhà cung cấp trong hệ thống Paroda CRM bao gồm những chức năng sau:

✔ Quản lý thông tin nhà cung cấp: tên, email, sđt, địa chỉ…

✔ Hỗ trợ check trùng, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhà cung cấp một cách nhanh chóng.

✔ Quản lý nhật ký thay đổi thông tin nhà cung cấp: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì…

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách thêm Nhà cung cấp trong Paroda CRM:

– Thêm thủ công

– Tạo nhanh

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập “Menu” chọn “Sản Phẩm” vào module “Nhà cung cấp”.
(2). Tại màn hình danh sách của “Nhà cung cấp”, Click chọn “Thêm nhà cung cấp”.
(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

Ghi chú:

   • Tên nhà cung cấp: Tên của Nhà cung cấp
   • Số điện thoại: Số điện thoại của Nhà cung cấp
   • Website: Website của Nhà cung cấp
   • Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách quản lý Nhà cung cấp này
   • Email: Email liên hệ của Nhà cung cấp
   • Tài khoản tổng hợp: Tài khoản tổng hợp là các tài khoản kế toán phản ánh các đối tượng kế toán ở dạng tổng quát
   • Danh mục: Danh mục chi tiết lĩnh vực hoạt động của Nhà cung cấp (làm rõ mục 6. Tài khoản tổng hợ)
   • Địa chỉ: Địa chỉ của Nhà cung cấp

Màn hình Nhà cung cấp sau khi lưu thành công trên hệ thống CRM.

2. Tạo nhanh

Các bước tạo thông tin Nhà cung cấp mới thông qua “Tạo nhanh”.

(1). Trên thanh header click vào icon  chọn “Nhà cung cấp”.

(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Nhà cung cấp”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất.

Next 2. Import nhà cung cấp
Table of Contents