1. Thêm mới hợp đồng

You are here:
< All Topics
Hợp đồng là một bản cam kết giữa công ty và khách hàng nhằm thực hiện một số nội dung mà hai bên thống nhất.

Quản lý hợp đồng trong Paroda CRM bao gồm những chức năng sau:

 Quản lý thông tin hợp đồng: tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, tình trạng hợp đồng, giá tri hợp đồng, người phụ trách…

✔ Theo dõi hợp đồng quan trọng và tìm kiếm nhanh chóng khi cần thiết.

✔ Dễ dàng theo dõi nhật ký thay đổi thông tin hợp đồng: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì.

✔ Thống kê báo cáo theo hợp đồng.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách thêm Hợp đồng trong Paroda CRM

– Thêm thủ công

– Thêm từ profile Người liên hệ, profile công ty

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập vào “Menu” chọn “Bán hàng”  -> module “Hợp đồng”.
(2). Tại màn hình danh sách của “Hợp đồng”, Click chọn “Thêm hợp đồng”.
(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

Ghi chú:

  • Tiêu đề: Tên của hợp đồng (tùy theo quy định đặt tên của công ty)
  • Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách hợp đồng này
  • Đơn vị theo dõi: Đơn vị theo dõi hợp đồng (VD như ngày, giờ, sự cố,…)
  • Đơn vị tổng: Tổng đơn vị theo dõi hợp đồng (VD như ngày, giờ, sự cố,…)
  • Đơn vị sử dụng: Số đơn vị đã sử dụng hợp đồng (VD như ngày, giờ, sự cố,…)

Ví dụ cụ thể: Hợp đồng thỏa thuận tùy chỉnh 7 tính năng quản lý CRM cho khách hàng, công ty bạn đã tùy chỉnh được 4 tính năng, còn lại 3 tính năng chưa hoàn thành xong. Vậy:

– Đơn vị theo dõi là Tính năng

– Đơn vị tổng là 7

– Đơn vị sử dụng là 4

  • Tình trạng: Tình trạng của hóa đơn (đã tạo/ đã phê duyệt/ đã chuyển..)
  • Người liên hệ: Bạn chọn Người liên hệ đại diện cho công ty (khách hàng)
  • Loại hợp đồng: chọn một giá trị (hỗ trợ/ dịch vụ/ quản lý)
  • Tính chất: tính chất của hợp đồng (mua vào/ bán ra/ khác)
  • Ngày hiệu lực hợp đồng: Là ngày hợp đồng dịch vụ này bắt đầu có hiệu lực thực thi
  • Ngày hết hạn hợp đồng: Là ngày hợp đồng dịch vụ này kết thúc có hiệu lực thực thi
  • Mức độ ưu tiên: Mức độ ưu tiên dành cho hợp đồng (cao/ bình thường/ thấp)

Màn hình sau khi lưu hợp đồng thành công.

2. Thêm từ profile Người liên hệ, Công ty

  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ.

(1). Vào màn hình chi tiết của Người liên hệ, click vào “Hợp đồng”, chọn “Thêm hợp đồng”.

(2). Tại màn hình tạo mới hợp đồng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

  • Từ profile chi tiết của Công ty.

(1). Vào màn hình chi tiết của Công ty, click vào “Hợp đồng”, chọn “Thêm hợp đồng”.

(2). Tại màn hình tạo mới hợp đồng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

Table of Contents