1. Thêm mới đơn hàng nhập

You are here:
< All Topics

Đơn hàng mua là biểu mẫu ghi nhận lại thỏa thuận mua hàng (sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền…) của nhà cung cấp với công ty.

Quản lý đơn hàng mua trên phần mềm Paroda CRM gồm những gì?

✔ Tạo mới, theo dõi và tìm kiếm đơn hàng mua mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet).

✔ Có thể gửi Đơn hàng mua cho khách hàng qua Mail, ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting ngay trên hệ thống CRM.

✔ Quản lý nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng mua: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì.

✔ Báo cáo thống kê đơn hàng mua.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách 2 thêm đơn hàng mua trong Paroda CRM:

– Thêm thủ công

– Thêm từ profile Người liên hệ, profile Nhà cung cấp.

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập “Menu” chọn “Sản Phẩm” vào module “Đơn hàng Nhập”.

(2). Tại màn hình danh sách của “Đơn hàng”, Click chọn “Thêm đơn hàng nhập”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Save”.

Thông tin đơn hàng nhập

  • Số đơn hàng: Tên của đơn hàng mua (Tùy theo quy định đặt tên của công ty)
  • Số đơn hàng mua: Số lượng đơn mua
  • Người liên hệ: Người liên hệ (đại diện cho nhà cung cấp)
  • Đơn vị vận chuyển: Đơn vị vận chuyển đơn hàng mua này (nếu cần)
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lại
  • Giao cho: Bạn nhập thông tin người được giao phụ trách hóa đơn này
  • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp cho đơn hàng này
  • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc đơn hàng
  • Hoa hồng sales: là khoản thưởng cho sale,… được tính theo phần trăm đơn hàng đã hoàn thành
  • Tình trạng: Tình trạng của đơn hàng (đã tạo/ đã phê duyệt/ đã chuyển…)

Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn và giao hàng.

Điều khoản và Điều kiện: Bạn có thể đưa ra điều kiện thanh toán (nếu có) để 2 bên mua – bán thỏa thuận.

Mô tả: Nhập thông tin mô tả báo giá (nếu có).

Chi tiết: Thông tin các sản phẩm/ dịch vụ đơn hàng mua.

  • Vùng tính thuế: bạn có thể chọn khu vực tính thuế (nếu có).
  • Loại tiền: chọn loại tiền tệ áp dụng cho đơn giá sản phẩm/ dịch vụ.
  • Cách tính thuế: Có 2 loại tính thuế:

– Nếu theo từng mặt hàng: thuế sẽ được cộng thêm trên từng sản phẩm/ dịch vụ.

– Nếu theo nhóm: thuế sẽ được cộng thêm trên từng nhóm sản phẩm/ dịch vụ.

  • Xóa sản phẩm/dịch vụ : bạn có thể loại bỏ sản phẩm/ dịch vụ ra khỏi đơn hàng.
  • Click vào biểu tượng  để lựa chọn dịch vụ.
  • Click vào biểu tượngđể lựa chọn sản phẩm.
  • Thêm mô tả cho sản phẩm/ dịch vụ (nếu có).
  • Số lượng sản phẩm/ dịch vụ.
  • Đơn giá của sản phẩm/ dịch vụ.
  • Bạn click vào nếu mặt hàng có chính sách giảm giá riêng.
  • Ngoài gói dịch vụ chứa các mặt hàng mặc định, bạn cũng có thể thêm nhóm sản phẩm/ dịch vụ chỉ áp dụng cho đơn hàng đang tạo.

Ngoài ra, ở phần chi tiết thanh toán, nếu có giảm giá, phí vận chuyển, dịch vụ hay thuế, bạn có thể click vào để áp dụng các khoản cho đơn hàng mua.

Màn hình của đơn hàng mua sau khi lưu thành công.

2. Thêm từ profile Người liên hệ, Nhà cung cấp

  • Từ profile chi tiết của Người liên hệ (của Nhà cung cấp)

(1). Vào màn hình chi tiết của Người liên hệ, click vào “Đơn hàng mua”, chọn “Thêm đơn hàng mua”.

(2). Tại màn hình tạo mới hợp đồng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

  • Từ profile chi tiết của Nhà cung cấp

(1). Vào màn hình chi tiết của Nhà cung cấp, click vào “Đơn hàng mua”, chọn “Thêm đơn hàng mua”.

(2). Tại màn hình tạo mới hợp đồng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

 

Next 2. Xuất đơn hàng nhập
Table of Contents