1. Thêm mới cơ hội

You are here:
< All Topics

Cơ hội chính là cơ hội để bán hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện một thương vụ. Cơ hội ghi nhận một nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng mà công ty có thể đáp ứng được.

Cơ hội chính là cơ hội để bán hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện một thương vụ. Khi bạn xác định một đầu mối có thể tạo ra một cơ hội bán hàng, đầu mối đó sẽ được chuyển thành một cơ hội. Cùng lúc, một Khách hàng và Liên hệ tương ứng sẽ được tự động tạo ra trong hệ thống CRM.

Khi bạn xác định một đầu mối có thể tạo ra một cơ hội bán hàng, đầu mối đó sẽ được chuyển thành một cơ hội.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 4 cách thêm Cơ hội trong Paroda CRM:

– Thêm thủ công

– Thêm từ profile của Người liên hệ

– Thêm nhanh

– Thêm cơ hội từ việc chuyển đổi đầu mối sang người liên hệ

1. Tạo Cơ hội thủ công

(1). Truy cập “Menu”, chọn “Bán hàng” -> “Cơ hội”.

(2). Tại màn hình danh sách của “Cơ hội”, Click chọn “Tạo mới cơ hội”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.

Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu trước khi Lưu.

Ghi chú:

1. Cơ hội: Tên của cơ hội bán hàng (tùy theo quy tắc đặt tên của công ty mà bạn nhập)

2. Giá trị cơ hội: Giá của của cơ hội bán hàng này

3. Ngày chốt dự kiến: Ngày dự kiến chốt được cơ hội bán hàng này

4. Giao cho: User phụ trách cơ hội này

5. Chiến dịch: Cơ hội bán hàng này đến từ chiến dịch tiếp thị nào của công ty

6. Doanh số dự kiến: Doanh số dự kiến mà công ty thu được từ cơ hội bán hàng này

7. Đánh giá: bạn chọn 1 trong những giá trị để đánh giá mức độ chốt cao của cơ hội

– Cold: Thấp, khách hàng chưa thực sự quan tâm đến cơ hội bán hàng này

– Warm: Vừa, khách hàng đã thể hiện sự quan tâm đến cơ hội bán hàng này thông qua việc tương tác qua lại giữa 2 bên

– Hot: Cao, khách hàng rất quan tâm đến cơ hội bán hàng này, luôn tìm kiếm sản phẩm/ dịch vụ, giải pháp

8. Công ty: Cơ hội bán hàng này thuộc công ty nào

9. Người liên hệ: Người liên hệ chính trong cơ hội bán hàng này

10. Loại: khách hàng mới & khách hàng cũ.

11. Nguồn: Cơ hội bán hàng này đến từ nguồn nào: gọi điện, email, hội thảo,…

12. Bước bán hàng: Các bước bán hàng trong cơ hội

13. Tỷ lệ thành công: Đánh giá tỷ lệ thành công của cơ hội, khi bạn chọn Bước bán hàng, hệ thống tự đánh giá tỷ lệ thành công tương đương

14. Kết quả: Thành công/ thất bại

2. Tạo Cơ hội từ profile của Người liên hệ

(1). Tại màn hình profile của “Người liên hệ”, bạn di chuyển tới tab “Cơ hội” -> chọn “Thêm cơ hội”.

(2). Nhập đầy đủ thông tin cơ hội rồi chọn “Lưu”.

3. Tạo nhanh Cơ hội

Các bước tạo thông tin Cơ hội mới thông qua “Tạo nhanh”.

(1). Trên thanh header click vào icon chọn “Cơ hội”.

(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Cơ hội”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất.

4. Tạo mới Cơ hội từ việc chuyển đổi đầu mối

Các bước tạo tạo mới cơ hội từ việc chuyển đổi đầu mối

(1). Bạn chọn module “Đầu mối”, tại màn hình danh sách đầu mối, bạn tìm kiếm và chọn “Đầu mối” cần chuyển đổi.

(2). Tại màn hình chi tiết của đầu mối, click vào “Chuyển đổi đầu mối”.

(3). Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn “Lưu”.

Next 2. Import cơ hội
Table of Contents