1. Thêm mới bảng giá

You are here:
< All Topics
Bảng giá là biểu mẫu thể hiện giá bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty theo thời điểm.
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách thêm thông tin bảng giá mới trong Paroda CRM:
– Thêm thủ công
– Thêm nhanh

1. Thêm thủ công

(1). Truy cập “Menu”, chọn “Bán hàng” vào module “Bảng giá”.
(2). Tại màn hình danh sách của “Bảng giá”, Click chọn “Thêm bảng giá”.
(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”.
    • Tên bảng giá: Tên của bảng giá (tùy theo quy định đặt tên của công ty).
    • Đơn vị tiền tệ: Lựa chọn đơn vị tiền tệ mà bạn đang tạo bảng giá.
    • Mô tả: Mô tả thêm về bảng giá.
    • Hoạt động: Tick chọn nếu bảng giá luôn sẵn sàng.

Lưu ý: Người dùng phải tick vào trường “Hoạt động” thì sản phẩm mới hiện trong các hoạt động bán hàng.

Màn hình bảng giá sau khi lưu thành công.

2. Thêm nhanh

Các bước tạo thông tin bảng giá mới thông qua “Tạo nhanh”.
(1). Trên thanh header click vào icon  chọn “Bảng giá”.
(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “Bảng giá”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất.
Next 2. Thêm sản phẩm, dịch vụ vào bảng giá
Table of Contents