1. Thêm Khách tiềm năng

You are here:
< All Topics

Để tạo mới khách hàng tiềm năng bạn làm như sau:

1. Login vào hệ thộng chọn Khách Tiềm Năng

2. Tiếp đến chọn Khách tiềm năng mới, hệ thống sẽ mở popup để bạn điền thông tin

3. Điền thông tin vào popup được mở lên, như Trạng thái khách, Nguồn, Tên, Địa chỉ,.vvvv

4. Sau khi điền xong thì nhấn Lưu lại để tạo mới, hệ thống sẽ hiện popup kết quả tạo mới.

 

Next 2. Chỉnh sửa khách tiềm năng
Table of Contents