1. Thêm đầu mối và Import danh sách đầu mối

You are here:
< All Topics

Tạo đầu mối được cho là bước đầu tiên của quy trình bán hàng trong CRM. Có 3 cách tạo đầu mối chính: Tạo thủ công, Tạo Nhanh, Import.

1. Tạo đầu mối theo cách thủ công

(1). Chọn vào “Danh mục” -> “Đầu mối”.

(2). Tại màn hình danh sách của Đầu mối, chọn “Thêm Đầu mối”.

(3). Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu“.

Ghi chú:

Tình Trạng: Tình trạng chăm sóc của sale với đầu mối đang ở giai đoạn như thế nào hoặc trạng thái của đầu mối trong quá trình chăm sóc (lựa chọn các giá trị trong dropdown).

Giao cho: User phụ trách đầu mối này.

Tên thường gọi: Tên thường gọi của công ty.

Nguồn: Lựa chọn Nguồn gốc của đầu mối này từ đến từ đâu (khách hàng cũ, gọi điện,..).

Đánh giá: Đánh giá trạng thái của công ty hiện nay (Đã mua/ Hoạt động/ Thất bại/ Huỷ bỏ/ Ngừng hoạt động).

Chiến Dịch: Khách hàng đầu mối này đến từ chiến dịch tiếp thị nào của công ty.

Từ chối nhận emai: Tuỳ chọn để gửi hoặc không gửi mail cho khách hàng.

(4). Màn hình chi tiết của thông tin đầu mối vừa nhập.

2. Tạo nhanh đầu mối

(1). Chọn vào icon chọn “Đầu mối”.

(2). Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh Đầu mối, sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất.

(3). Hệ thống hiển thị thông báo đã tạo nhanh thành công 1 “Đầu mối”. Kiểm tra tại màn hình danh sách đầu mối, đã hiển thị đầu mối hay chưa.

3. Import danh sách Đầu mối

Lưu ý:

– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file excel chuẩn mà Paroda CRM đã cung cấp.

– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.

– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.

(1). Truy cập vào module “Đầu mối”.

(2). Chọn “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

Ghi chú:

1: Lựa chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng

– Skip: Với tùy chọn này, nếu dữ liệu từ file excel và dữ liệu trên CRM có trùng nhau theo tiêu chí bắt trùng (Ví dụ: trùng theo số điện thoại) thì hệ thống sẽ bỏ qua không import dòng dữ liệu bị trùng vào CRM.

– Overwrite: Với tùy chọn này nếu dữ liệu từ file excel và dữ liệu trên CRM có trùng nhau theo tiêu chí bắt trùng (Ví dụ: trùng theo số điện thoại) thì hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu theo thông tin từ file excel thay thế dữ liệu trên CRM (Ví dụ: Trên CRM trường email đang là abc@gmail.com, trên excel trường email là abc123@gmail.com thì kết quả sau khi import trường email trên CRM sẽ được cập nhật là abc123@gmail.com).

– Merge: Với tùy chọn này nếu dữ liệu từ file excel và dữ liệu trên CRM có trùng nhau theo tiêu chí bắt trùng (Ví dụ: trùng theo số điện thoại) thì hệ thống cho phép gộp dữ liệu từ file excel và dữ liệu trên CRM thành một.

      • Nếu trường thông tin trên CRM bị trống và excel có thông tin thì thông tin đó sẽ được cập nhật bổ sung (Ví dụ: Trên CRM không có email, file excel có email, thì sau khi Import trường email sẽ được cập nhật trên CRM).
      • Nếu dữ liệu trên CRM và file Excel khác nhau thì hệ thống tự động cập nhật dữ liệu từ file Excel vào CRM.

2: Tiêu chí bắt trùng. (Các tiêu chí này có thể tùy thuộc theo tùy chọn của bạn bằng cách lựa chọn giá trị cột bên cạnh và và di chuyển sang)

3: Nếu bạn chọn nút “Tiếp” thì cấu hình bắt trùng thông tin đã thiết lập sẽ được áp dụng, nếu bạn chọn nút “Skip this step” thì cấu hình bắt trùng thông tin đã thiết lập sẽ KHÔNG được áp dụng, như vậy dữ liệu bạn import vào có thể sẽ bị trùng lặp với dữ liệu trong CRM.

Ngoài ra, sau khi chọn nút “Skip this step” và import xong, màn hình sẽ hiển thị thêm nút “Xóa DL import lần cuối”, mục đích là xóa đi các dữ liệu bạn vừa import đi nếu bạn nghi ngờ dữ liệu vừa import có trùng lặp với dữ liệu trên CRM.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

– Trong bước này, bạn cần xác định cột thông tin nào trên excel được map với trường thông tin nào trên CRM.

Lưu ý: Nếu tên cột trên file excel giống với trên trường trên CRM thì hệ thống tự map sẵn cho bạn, việc của bạn là rà soát lại lần nữa để đảm bảo thông tin mapping được chính xác.

– Bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định cho các trường được ánh xạ với điều kiện nếu các giá trị đó rỗng trong file import.

– Để tiết kiệm thời gian không phải thực hiện mapping lại cho những lần import sau thì bạn nên lưu lại mẫu mapping cho chính xác. Bạn thực hiện:

    • Tick vào “Lưu để dùng lại”.
    • Nhập tên mẫu để dễ nhớ.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”. Kết quả sau khi import thành công dữ liệu vào hệ thống.

Ghi chú:

1: Số record import, đây là số record có trong file excel.

2: Số record đã được import vào CRM. Đây là những record đã thỏa mãn các điều kiện cấu hình ở các bước trên.

3: Khi bạn chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng là Overwrite, thì đây là số record dữ liệu đã được cập nhật (ghi đè) lên record đã có trên CRM, vì trong danh sách import có dữ liệu trùng với dữ liệu trên CRM.

4: Khi bạn chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng là Skip, thì đây là số record dữ liệu đã bị bỏ qua không Import vào CRM, vì trong danh sách import có dữ liệu trùng với dữ liệu trên CRM.

5: Khi bạn chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng là Merge, thì đây là số record đã được gộp các field thông tin giữa file excel và trên CRM, vì trong danh sách import có dữ liệu trùng với dữ liệu trên CRM.

(7). Bạn có thể chọn “Chi tiết” để xem thông tin danh sách Đầu mối vừa import thành công.

Cuối cùng chọn “Kết thúc” nếu không import nữa.

Next 2. Thêm mới sản phẩm/ dịch vụ quan tâm Đầu mối
Table of Contents