Thêm công việc dự án

You are here:
< All Topics

Để thêm công việc cho dự án:

1. Chọn một dự án bạn muốn thêm công việc

2. Chọn Tạo công việc và thiết lập các thông tin

3. Tại đây, có thể gắn tag công việc cho dễ tìm kiếm, tạo hóa đơn cho từng công việc và đính kèm file mô tả công việc nếu muốn.

Previous Tạo trao đổi về dự án
Next Xuất hóa đơn cho dự án
Table of Contents