6. Thay đổi trạng thái ticket mà không cần trả lời

You are here:
< All Topics

Bạn có thể thay đổi trạng thái ticket mà không cần trả lời.

Mở ticket bạn muốn thay đổi trạng thái và ở phía trên bên phải chọn trạng thái mong muốn.

Trạng thái sẽ được cập nhật tự động sau khi thay đổi, bạn không cần phải lưu bất kỳ thay đổi nào.

*Lưu ý: Không có email nào được gửi đến khách hàng để thông báo rằng trạng thái đã được thay đổi.

Previous 5. Trạng thái yêu cầu
Next 7. Câu trả lời được xác định trước
Table of Contents