Thay đổi tình trạng của công việc

You are here:
< All Topics

Để thay đổi tình trạng của công việc:

1. Từ menu chính chọn Công việc sau đó ở màn hình danh sách công việc, bạn chọn một công việc cần thay đổi tình trạng

2. Có 2 cách để thay đổi tình trạng công việc:

    • Cách 1: Tại màn hình danh sách công việc, bạn đã tìm được công việc cần thay đổi > click vào dấu 3 chấm sau tình trạng đang được hiển thị để thay đổi đánh dấu tình trạng (như hình)
    • Cách 2: Bạn vào màn hình chi tiết công việc, ở góc phải màn hình có trường Trạng thái bạn có thể click vào tình trạng đang hiển thị để thay đổi đánh dấu tình trạng (như hình)
Previous Tạo, xóa, sửa nhắc nhở cho một công việc
Next Thêm người được giao công việc
Table of Contents