10. Thao tác các trạng thái trang

You are here:
< All Topics

Trang có 3 trạng thái: Đã xuất bản, Chờ duyệt Bản nháp

Để thao tác các trạng thái trang (thay đổi trạng thái trang), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Trang

(2). Tìm đến trang cần đổi trạng thái (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm). Thực hiện tiếp bước (3)

(3). Có 2 cách để sửa đổi trạng thái của trang. Ngoài ra có thể thay đổi Ngày đăng và Chế độ xem của trang nếu cần.

Cách 1: Rê chuột vào tên trang chọn Sửa nhanh sau đó đổi trạng thái và bấm Cập nhật

Cách 2: Rê chuột vào tên trang chọn Chỉnh sửa sau đó tìm đến dòng trạng thái chọn tiếp Chỉnh sửa. Đổi trạng thái và bấm Cập nhật để hoàn tất

Previous 1. Thêm một trang mới
Next 11. Chỉnh sửa trang đã có
Table of Contents