9.Thao tác các thuộc tính trang

You are here:
< All Topics

Trang có 3 thuộc tính: Trang mẹ, Giao diện và Thứ tự.

– Trang mẹ: Chọn trang mẹ nếu trang đang cài đặt là trang con. Không chọn thì mặc định là (không có trang mẹ)

– Giao diện: Chọn giao diện mong muốn. Không chọn thì mặc định là Giao diện mặc định

– Thứ tự: Nhập số thứ tự mong muốn. Không nhập thì mặc định là là 0

Để thao tác các thuộc tính trang (thay đổi thuộc tính trang), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Trang

(2). Tìm đến trang cần đổi thuộc tính (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm) và thực hiện tiếp bước (3)

(3). Rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Chọn Sửa nhanh sau đó đổi thuộc tính và bấm Cập nhật

Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó tìm đến Thuộc tính trang. Đổi thuộc tính và bấm Cập nhật để hoàn tất

Previous 8. Tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu
Table of Contents