Tạo, xóa, sửa nhắc nhở cho một công việc

You are here:
< All Topics

I. Để tạo nhắc nhở cho một công việc:

1. Từ menu chính chọn Công việc sau đó ở màn hình danh sách công việc, bạn chọn một công việc cần nhắc nhở

2. Ở màn hình chi tiết Công việc > trường Nhắc nhở ở bên phải màn hình > click Tạo lời nhắc cho công việc này

    • Ngày cần thông báo
    • Chuyển nhắc nhở sang – Nhập thành viên nhắc nhở
    • Mô tả – Nhập nội dung nhắc nhở công việc

3. Chỉnh sửa các thông tin, sau đó click Tạo nhắc nhở để hoàn tất

II. Xóa và sửa nhắc nhở đã tạo:

Tại trường Nhắc nhở ở màn hình chi tiết công việc, có 2 icon SửaXóa phía sau các list nhắc nhở mà bạn đã tạo (như hình)

Previous Tạo công việc mới
Next Thay đổi tình trạng của công việc
Table of Contents