13. Tạo trình đơn menu

You are here:
< All Topics

Để tạo trình đơn menu mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Giao diện chọn Menu 

(2). Chọn tiếp tạo một Menu mới

(3). Nhập Tên menu và bấm Tạo Trình đơn

(4). Tạo Cấu Trúc Menu bằng cách thêm từ Trang có sẵn hoặc thêm bằng Liên kết tự tạo

(5). Sau khi tạo Cấu Trúc Menu xong, chọn Lưu Menu

(6). Tab Quản Lý Vị trí Menu dùng để thiết lập sự xuất hiện và vị trí xuất hiện trên giao diện của trình đơn theo mong muốn. Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất thiết lập

Previous 12. Xem trước một trang đã có
Next 2. Tạo trang Layers Template
Table of Contents