Tạo trao đổi về dự án

You are here:
< All Topics

Trao đổi về dự án là một tính năng trong Paroda Work sẽ cung cấp cho bạn khả năng bắt đầu các cuộc trao đổi khác nhau với khách hàng hoặc thành viên dự án của bạn cho một dự án cụ thể.

Để tạo trao đổi về một dự án:

1. Hãy mở dự án mong muốn và nhấp vào tab Trao đổi sau đó nhấp vào nút Tạo cuộc trao đổi

2. Nhập Chủ đề trao đổi

3. Việt nội dung Mô tả trao đổi

4. Hiển thị với khách hàng – Nếu trường này được chọn, khách hàng sẽ có thể nhìn thấy sự thất vọng này trong khu vực khách hàng cũng sẽ nhận được email mới cho biết cuộc thảo luận dự án mới được tạo. Tất cả các liên hệ của khách hàng có quyền cho các dự án sẽ nhận được email này

5. Sau khi đã hoàn thành các nội dung thì chọn Lưu lại

Previous Tạo một dự án mới
Next Thêm công việc dự án
Table of Contents