2. Tạo trang Layers Template

You are here:
< All Topics

Để tạo trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Thêm trang mới

(2). Nhập tên trang ➜ tại Thuộc tính trang chọn Giao diện Layers Template ➜ thêm ảnh đại diện cho trang ➜ chọn Bắt đầu để cài đặt trang

(3).  Sau khi cài đăt, click Đăng để hoàn tất

Previous 13. Tạo trình đơn menu
Next 3. Sửa widget tại trang Layers Template
Table of Contents