2. Tạo mới nhóm bài viết kiến thức

You are here:
< All Topics

Để tạo nhóm bài viết kiến ​​thức mới:

1. Từ menu chính, nhấp vào mục Kho Kiến ​​thức > Nhóm

2. Sau đó một cửa sổ mới sẽ được mở ra và nhấp vào nút trên cùng bên trái Tạo phân nhóm mới

    • Tên phân nhóm – Đặt tên cho nhóm này
    • Màu – Màu sắc được sử dụng cho biểu đồ Kanban
    • Mô tả ngắn – Thêm nhóm mô tả ngắn sẽ được sử dụng làm phần giới thiệu về các bài viết của nhóm
    • Thứ tự – Thứ tự của nhóm
    • Ẩn – Lưu ý: Tất cả các bài viết trong nhóm này sẽ bị ẩn nếu bạn chọn mục này

3. Nhấp vào để Lưu lại

Sau đó, khi bạn tạo bài viết kiến ​​thức mới, bạn sẽ có thể chọn nhóm này và sắp xếp các bài viết của mình.

Previous 1. Tạo bài viết kiến thức mới
Next 3. Vô hiệu hóa bài viết kiến thức
Table of Contents