2. Tạo mới một Ticket

You are here:
< All Topics

Để tạo một Ticket mới, hãy nhấp vào mục menu thanh bên Hỗ trợ > Mới > Yêu cầu mới

  • Chọn người được giao (Mặc định là bạn và bạn cũng có thể đặt nó thành không)
  • Chọn liên hệ/ khách hàng
  • Chọn phòng ban
  • Chọn mức độ ưu tiên mong muốn
  • Thêm chủ đề ticket
  • Thêm nội dung yêu cầu ticket

Đến và Địa chỉ email là trường tự động, có nghĩa là bạn có thể thêm từ các trường này. Các trường này chỉ được sử dụng để xem trước.

Điều gì xảy ra khi vé được tạo?

Khi ticket được tạo, khách hàng sẽ nhận được email thông báo rằng một ticket mới đã được mở. Nội dung email có thể được định cấu hình từ khu vực Mẫu email, đi tới Thiết lập > Mẫu email > Mở ticket mới (Quản trị). Đây là mẫu email sẽ được gửi đến máy khách khi ticket được mở từ khu vực quản trị trực tiếp đến máy khách.

Nếu bạn đã chọn giao ticket này cho nhân viên khác, nhân viên này sẽ nhận được thông báo rằng ticket này đã được giao cho anh ta.

*Lưu ý: Nếu nhân viên mà bạn đang giao ticket không thuộc bộ phận này nơi vé thuộc về và tùy chọn Thiết lập > Cài đặt > Hỗ trợ > Cho phép nhân viên truy cập vào những yêu cầu thuộc về phòng ban đó được kiểm tra thì nhân viên đó sẽ không thể xem được ticket.

Previous 14. Cài đặt tự động đóng ticket
Next 3. Mẫu Email Ticket
Table of Contents