8. Tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu

You are here:
< All Topics

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC. Xác định hàng cần thêm vào menu, có thể tạo một hàng mới có nội dung theo mong muốn hoặc chọn hàng có sẵn

(2). Sau khi xác định được hàng muốn thêm vào menu, rê chuột vào hàng đó và chọn Cài đặt hàng. Sau đó ở tab Nâng cao của Cài đặt hàng nhập ID của hàng. Cuối cùng bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi

(3). Chọn tiếp TRÌNH ĐƠN MENU

(4). Ở Liên kết tùy chỉnh, tiến hành nhập 2 dòng sau đó chọn Thêm vào menu

1.    Nhập URL là dấu # kèm theo ID của hàng (#ID) vừa nhập ở bước (2)

2.    Nhập đường dẫn bằng chữ (tên sẽ xuất hiện trên menu)

Chọn Lưu trình đơn để lưu lại menu vừa tạo

(5). Đây là kết quả menu được tạo thành công. Khi click vào mục TIN TỨC, Menu sẽ tự động cuộn đến hàng tin tức

Previous 6. Sử dụng widget banner slider (kiểu 2)
Next 9.Thao tác các thuộc tính trang
Table of Contents