Tạo giai đoạn cho dự án

You are here:
< All Topics

Để tạo giai đoạn cho một dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án để tạo giai đoạn cho dự án

2. Vào màn hình chi tiết dự án > click tab Giai đoạn > tạo Giai đoạn mới

3. Nhập các trường thông tin cho Giai đoạn mới:

    • Tên: Nhập tên cho giai đoạn đang tạo
    • Ngày bắt đầu: Đặt ngày bắt đầu thực hiện giai đoạn này
    • Ngày kết thúc: Đặt ngày kết thúc hoàn thành giai đoạn này
    • Mô tả giai đoạn

4. Lưu lại để hoàn tất thao tác

Previous Sao chép dự án
Next Tạo một dự án mới
Table of Contents