5. Tạo dự án cho cơ hội

You are here:
< All Topics

(1). Tại màn hình chi tiết của cơ hội cần tạo dự án, bạn chọn “Tạo dự án”.

(2). Nhập thông tin dự án và chọn người phụ trách dự án này, sau đó chọn “Lưu”.

(3). Tạo mốc dự án và từng công việc (nhiệm vụ) cho dự án.

Ngoài ra bạn còn có thể theo dõi nhanh qua tab “Nhật ký” hay “Biểu đồ” của dự án.

Previous 4. Chuyển cơ hội thành báo giá
Next 6. Chốt cơ hội
Table of Contents