Tạo công việc mới

You are here:
< All Topics

Để tạo một công việc mới:

1. Từ menu chính, hãy chọn Công việc > nút Tạo công việc

2. Điền các trường thông tin cho công việc mới:

  • Tên công việc – Nhập tiêu đề cho công việc để dễ dàng xác định nó
  • Tiền công theo giờ – Đặt tỷ lệ công việc hàng giờ
  • Ngày bắt đầu – Đặt ngày bắt đầu thực hiện công việc này
  • Ngày kết thúc – Đặt ngày kết thúc khi công việc này sẽ hoàn thành
  • Mức độ ưu tiên – Chọn mức độ ưu tiên công việc: Thấp, Trung bình, Cao, Khẩn cấp
  • Lặp lại mỗi – Nếu bạn muốn đánh dấu công việc này là định kỳ được lặp lại dựa trên khoảng thời gian đã chọn, hãy chọn các tùy chọn định kỳ phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Liên quan đến – Nếu bạn muốn liên kết công việc với một tính năng cụ thể như dự án, khách hàng, hóa đơn, v…v…, bạn có thể chọn từ danh sách này
  • Thẻ – Thêm thẻ tác vụ để dễ dàng xác định hơn
  • Mô tả công việc – Cung cấp thông tin bổ sung cho công việc

3. Sau khi nhập xong, bấm Lưu lại

Sau khi bạn tạo công việc, bạn sẽ có thể thêm người được giao và người theo dõi trực tiếp trong màn hình chi tiết công việc từ phía bên phải.

Khi một người theo dõi hoặc người được giao công việc được thêm vào, người dùng sẽ nhận được email và chuông thông báo rằng họ được thêm làm người được giao hoặc người theo dõi nhiệm vụ, nếu bạn cần điều chỉnh các mẫu email được gửi cho người dùng, bạn có thể thực hiện việc này trong Thiết lập > Mẫu Email.

Để bình luận vào một công việc:

Những người dùng có thể xem công việc, như người tạo, người được giao và người theo dõi, có thể bình luận về công việc để cộng tác thêm.

Để thêm nhận xét công việc, bên trong màn hình chi tiết công việc, nhấp vào liên kết Bình luận và nhấp vào vùng văn bản trống để thêm nội dung nhận xét.

Nếu bạn cần đính kèm tệp với bình luận, bạn có thể chỉ cần kéo và thả tệp bên trong vùng tệp tải lên được đánh dấu.

Previous Tạo công việc định kỳ
Next Tạo, xóa, sửa nhắc nhở cho một công việc
Table of Contents