Tạo công việc định kỳ

You are here:
< All Topics

Công việc định kỳ là một tính năng cho phép bạn tạo các công việc sẽ lặp lại trong một khoảng thời gian nhất định.

I. Để tạo công việc định kỳ:

Hãy chuyển đến menu Công việc trong khu vực quản trị và nhấp vào nút trên cùng bên trái Tạo công việc

Một phương thức bật lên sẽ được hiển thị để thêm công việc mới.

1. Thêm Tên công việc

2. Trên Trường định kỳ, chọn khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình

3. Lưu lại công việc

II. Làm thế nào công việc sẽ được lặp lại?

Nếu bạn đặt ngày bắt đầu 22-07-2022 và đặt lặp lại hàng tuần, công việc sẽ được tự động tạo sau 7 ngày kể từ ngày bắt đầu. Trong trường hợp này, công việc sẽ được tự động tạo vào 29-07-2022.

III. Tôi sẽ nhận được thông báo như thế nào khi công việc sẽ được tạo lại?

Những người được giao công việc sẽ nhận được email và thông báo trên web rằng công việc mới được giao cho họ hoặc đơn giản là bạn sẽ có thể nhận thấy công việc mới trong khu vực danh sách công việc.

IV. Dừng một công việc lặp lại

Đầu tiên, hãy tìm Công việc định kỳ của bạn bằng cách áp dụng bộ lọc cho bảng Công việc sau đó chọn vào Định kỳ

Sau đó, chỉnh sửa công việc và đặt trường thả xuống Lặp lại mỗi lần thành Trống.

*Ghi chú: Tính năng này yêu cầu thiết lập Công việc CRON để hoạt động bình thường.

Previous Tạo bình luận cho công việc
Next Tạo công việc mới
Table of Contents