3. Tạo công việc cho dự án

You are here:
< All Topics

Tạo công việc cho dự án là danh sách các công việc cần thực hiện để đưa dự án đến mục đích cuối cùng. Việc chia một dự án thành các công việc nhỏ khác nhau thì sẽ dễ dàng kiểm soát hơn.

(1). Tại màn hình chi tiết của dự án, bạn chọn “Thêm nhiệm vụ dự án”.

(2). Nhập thông tin nhiệm vụ dự án sau đó chọn “Lưu”.

  • Tên nhiệm vụ: Tên công việc cần thực hiện
  • Giao cho: User phụ trách công việc này
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu thực hiện công việc
  • Liên quan tới: Công việc này thuộc dự án nào
  • Tình trạng: Tình trạng của công việc (mở/ đang xử lý/ đã xong/ hoãn lại/ đã hủy)
  • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc công việc

TIPS: Ngoài ra bạn còn có thể “Thêm nhiệm vụ dự án” trong tab “Công việc”.

Previous 1.2 Import dự án
Next 4. Theo dõi tiến độ dự án qua biểu đồ
Table of Contents