Tạo bình luận cho công việc

You are here:
< All Topics

Để bình luận vào một công việc:

Những người dùng có thể xem công việc, như người tạo, người được giao và người theo dõi, có thể bình luận về công việc để cộng tác thêm.

Để thêm nhận xét công việc, bên trong màn hình chi tiết công việc, nhấp vào liên kết Bình luận và nhấp vào vùng văn bản trống để thêm nội dung nhận xét.

Nếu bạn cần đính kèm tệp với bình luận, bạn có thể chỉ cần kéo và thả tệp bên trong vùng tệp tải lên được đánh dấu.

Previous Sao chép công việc
Next Tạo công việc định kỳ
Table of Contents