1. Tạo bài viết kiến thức mới

You are here:
< All Topics

Để tạo bài kiến ​​thức mới:

1. Từ menu chính hãy nhấp vào mục Kho Kiến ​​thức > Bài viết mới

2. Bắt đầu tạo bài viết kiến thức, nhập các trường như sau:

    • Nhập tiêu đề
    • Phân nhóm – Gán bài viết cho một nhóm cụ thể
    • Bài viết nội bộ – Kiểm tra phần này nếu đây là bài kiến ​​thức nội bộ dành cho nhân viên, một nhân viên sẽ có thể đọc bài kiến ​​thức khi họ đăng nhập vào khu vực quản trị. Đảm bảo rằng bạn cho phép nhân viên của mình XEM cơ sở kiến ​​thức nếu bạn muốn họ truy cập các bài viết kiến ​​thức nội bộ.
    • Ẩn – Trường nếu bạn cần tạm thời vô hiệu hóa bài viết này để hiển thị cho khách hàng/ nhân viên.
    • Mô tả bài viết – Thêm mô tả bài viết với trình chỉnh sửa phong phú.

3. Lưu lại để đăng bài viết kiến thức.

Sau khi bạn tạo bài viết cơ sở kiến ​​thức, mỗi bài viết sẽ có một slug duy nhất mà người dùng có thể truy cập trực tiếp.

Next 2. Tạo mới nhóm bài viết kiến thức
Table of Contents